Valberedningen består av ordförande Per-Olof Hygren, utsedd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Paul Frankenius, utsedd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad samt Tomas Hedberg, utsedd av Swedbank AB (publ).

Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2022 om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen, övriga ledamöter i styrelsen samt revisor. Valberedningen kommer också att lämna förslag till styrelse- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bankens hemsida.

För ytterligare information

  • Per-Olof Hygren, valberedningens ordförande, 070-833 25 08
  • Anders Filipsson Clareving, valberedningens sekreterare, 033-16 67 86