Sparbanken Sjuhärads årsstämma kommer att hållas tisdagen den 23 mars 2021 i Borås. Valberedningen består av följande personer: Per-Olof Hygren, utsedd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, tillika valberedningens ordförande; Tomas Hedberg, utsedd av Swedbank AB samt Bosse Johansson, styrelseordförande Sparbanken Sjuhärad AB.

Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2021 om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen, övriga ledamöter i styrelsen samt revisor. Valberedningen kommer också att lämna förslag till styrelse- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta senast den 18 januari 2021 via e-post .

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bankens hemsida.

För ytterligare information:
Per-Olof Hygren, valberedningens ordförande, tfn 070-833 25 08
Anders Filipsson Clareving, valberedningens sekreterare, tfn 033-16 67 86