Meny
Kontor och öppettider
Samhällsengagemang
Hållbarhet
Utbildningar och projekt
Sponsring
Finansiell information

Pelare 3-rapport

Borås - Sandwalls Plats

Syftet med rapporten är att ge en transparent och tillförlitlig information om bankens verksamhet och därigenom skapa en förståelse för Sparbanken Sjuhärads förutsättningar, strategier och ekonomiska ställning.

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

I denna rapport redovisas information om kapitaltäckning, likviditet och riskhantering i Sparbanken Sjuhärad AB (publ). Informationen lämnas årligen i enlighet med Europaparlamentets och rådets  förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och  värdepappersföretag (Tillsynsförordningen) samt kompletterande  förordningar och  standarder, såsom Finansinspektionens föreskrift (FFFS 2014:12) om  tillsynskrav och kapitalbuffertar, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:07) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag samt ITS (EU) 2021/637.